Projecte educatiu

lescola

 

PROJECTE EDUCATIU

TRETS D’IDENTITAT:

Una escola feta entre tots

Volem una educació integral dels infants, fent una escola de qualitat i participativa. Família i escola compartim valors i maneres d’educar

Oberta a l’entorn

Interactuem amb el nostre entorn.

Inclusiva i integradora

Respectem les diferències. Eduquem en i per la diversitat, potenciant  la pluralitat, el respecte i la tolerància.

Plurilingüe

Treballem per l’assoliment  de les tres llengües: català, castellà i l’anglès.

Verda i sostenible

Som respectuosos amb l’entorn i conscienciem  l’alumnat de la importància de  tenir cura del món on vivim.

Innovadora i oberta al món actual

Ens considerem oberts a noves propostes que millorin la tasca educativa

Línia metodològica

Pretenem que l’alumnat aprengui a aprendre a partir dels seus interessos, manipulant i observant allò que treballa.

Treball i reflexió en equip
 Fomentem un bon clima de treball per construir  el dia a dia de l’escola, compromesos en uns mateixos objectius.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

 • La nostra escola parteix d’una proposta pedagògica que té com a finalitat l’educació integral del nostre alumnat i per aquesta raó és molt important:
 • Que l’alumne sigui el protagonista del seu procés d’aprenentatge.
 • Treballar els  aspectes emocionals ja que estan íntimament lligats amb les capacitats cognitives.
 • El treball de tots els valors  per a que els infants formin part d’una  societat canviant i plural.
 • Potenciar el treball col.laboratiu en contra d’un més individualista i competitiu.
 • Ser inclusius, respectant  els diferents ritmes d’aprenentatges i on tothom tingui cabuda.
 • Els mestres són els protagonistes i guies del procés d’ensenyament que té com a punt de partida la reflexió i el treball en equip.
 • Les famílies són fonamentals en el procés d’educació  i és, per això, important la seva col·laboració amb l’escola
 • Fer una avaluació  entesa com una eina de reflexió que serveixi per a la millora constant dels processos d’ensenyament – aprenentatge i de gestió del centre.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

 • Aconseguir  que el nostre alumnat tingui il·lusió per aprendre i siguin persones felices.
 • Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial a partir del treball per projectes com a línia d’escola.
 • Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Potenciar l’aprenentatge de l’anglès des de P3.
 • Fomentar el treball cooperatiu.
 • Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.
 • Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats.
 • Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva autonomia personal i èxit escolar.
 • Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.
 • Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica.
 • Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, corporal, musical, artístic i visual.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

L’organització pedagògica del nostre centre vol donar resposta a les necessitats d’aprenentatge del nostre alumnat. És per això que els eixos fonamentals són:

Els mestres ens organitzem en nivells, cicles claustre i comissions.  Fem reunions setmanals i/o periòdiques per a organitzar i reflexionar sobre la nostra tasca educativa.

Els alumnes estan organitzats en grups, però els  barregem i els distribuïm de diferent forma segons els àmbits de treball i les mesures d’atenció a la diversitat: racons, tallers, desdoblaments, grups reduïts .

El treball de tutoria és fonamental per resoldre temes d’interès de l’alumnat , per a reforçar les relacions interpersonals i crear un bon clima de treball a cadascuna de les classes.

Les famílies s’organitzen a partir de l’AMPA de l’escola i en comissions de treball que recolzen la feina de l’escola.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE:

 • Tallers i racons a tota l’escola: Són espais manipulatius i creatius on es barregen alumnes de diferents cursos en grups més reduïts.
 • Projecte PUNTEDU. Fomentem el gust per la lectura i la utilització de la biblioteca com lloc de recerca i investigació.
 • Projecte llengües estrangeres. Comencem a P3 el treball de l’anglès i utilitzem a altres àrees la llengua anglesa com mitja d’un millor assoliment.
 • Escoles sostenibles. Fomentem  hàbits per a millorar la conservació del medi ambient. Tenim un hort urbà per a sensibilitzar al nostre alumnat envers la natura.
 • Treball de programació i robòtica: A l’educació primària es fa un treball sistemàtic de programació i robòrica per tal d’apropar a l’alumnat a nous reptes.
 • Teatre al Cicle Superior: És una activitat que es treballa tot el curs de forma cooperativa i en diferents àmbits.
 • Sortides fora del centre: Consolidem els aprenentatges dels diferents àmbits amb  sortides, colònies i activitats complementàries amb la participació de les famílies.

 ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ:

El nostre projecte educatiu es fonamenta en la participació de tota la comunitat educativa en diferents espais:

Les reunions de tutories que es fan a les classes són un espai on l’alumnat participa en la gestió democràtica de l’aula i fa propostes de millora del centre.

Els nens i les nenes per mitja dels seus delegats i les seves delegades participen en la dinàmica de l’escola portant propostes a les reunions de delegats que fem periòdicament.

Les famílies de cada classe estan representades pels seus delegats i les seves delegades que dinamitzen les respectives  de famílies del seu grup i participen a les reunions de delegats/es   que es fan trimestralment amb l’equip directiu de l’escola aportant les seves propostes.

Els mestres i altres professionals de l’escola, mitjançant reunions setmanals, reflexionen i fan les propostes adients per a millora el nostre projecte.

En breu penjarem el Projecte Lingüístic (PL), actualment està en revisió.