Eleccions als consells escolars 2016

 

A partir del  7 de novembre,  s’obre el període de eleccions al consell escolar convocada en la resolució  Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre,

El consell escolar és un òrgan de participació en el control i gestió  dels centres escolars.

Formen part del cens electoral  :

a)    En el cas del professorat, tots els professors que integren el claustre en el moment de la convocatòria.

b)    En el cas dels pares i mares d’alumnes, tots els pares i mares i tots els tutors i tutores legals de l’alumnat matriculat en el centre el moment de la convocatòria.

c)    En el cas dels representants del personal d’administració i serveis, tot el personal d’administració i serveis, funcionari o contractat per l’administració titular  o per l’administració local en el cas dels col·legis d’Educació infantil i primària .

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

1.  Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació  anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.
2.  Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat
3.  Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.
5.  Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que  perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
6.  Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
7.  Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
8.  Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres,    entitats   i organismes.
9.  Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.
10. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
11. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
12. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa
13. L’establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell escolar, tot respectant els criteris generals.
14. Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, per a la nova comissió de selecció de director
15. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d’activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions educatives
.

El  Consell Escolar d’un centre públic està integrat  per:

– El/la director/a del centre.
– El/la cap d’estudis.
– Un/a regidor/a o representant de l’ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.
– Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell .
– Un nombre de pares i mares i d’alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell. (al nostre centre es renoven 2   membres de famílies).

– Un membre de l’AMPA  designat per aquesta.
– Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.
– El/la secretari/ària del centre.

Calendari del procés electoral

       Aquest any s’han de renovar 2 membres del sector famílies.

  • Inici del      procés: 7 de novembre de 2016
  • Reclamacions de      cens de famílies fins al dia 25 de de novembre (el podeu consultar a la      secretària del centre).
  • Constitució de      les meses electorals: 16 de novembre
  • Votacions de      cada sector: dia 1 de desembre
  • Constitució del      consell escolar: abans del dia 22 de desembre

Durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions, els candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes, sempre que no interfereixin en la marxa ordinària del centre.

Les persones interessades en presentar candidatures cal que ho feu saber a la direcció del centre i omplir la documentació pertinent  per tal de confegir les llistes de candidats/es abans del  dia  23 de novembre.

 El dia  de les votacions del sector famílies serà el  1 de desembre de 2016

Més informació a la pàgina web del centre i/o passeu a parlar amb la direcció del centre.

Us animem a tothom a participar en aquest procés!

Podeu trovar més informació al següent enllàç

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016